คณะทำงานTHAICIDร่วมประชุม 1st World Irrigation Forum และ 64th International Executive Council Meeting

คณะทำงานTHAICIDร่วมประชุม 1st World Irrigation Forum และ  64th International Executive Council Meeting
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายวสันต์ บุญเกิด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ THAICID ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านวิชาการ THAICID นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ รองประธาน ICID และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ THAICID พร้อมคณะร่วมประชุม 1st World Irrigation Forum และ 64th International Executive Council Meeting ที่เมืองมาร์ดิน สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2556

ผตร.กษ. เขต 17 ตรวจราชการ นิคมการเกษตรมันสำปะหลัง จ.กำแพงเพชร

ผตร.กษ. เขต 17 ตรวจราชการ นิคมการเกษตรมันสำปะหลัง จ.กำแพงเพชร
วันที่  27 ก.ย. 2556 นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 ประชุมหารือกับผู้จัดการนิคมการเกษตรมันสำปะหลัง ณ นิคมการเกษตรมันสำปะหลัง ต.นครชุม        อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา/อุปสรรค และหารือการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมี นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 นายชัยชาญ สังข์แก้ว ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17  ได้พบปะและพูดคุยกับสมาชิกสหกรณ์หนองบัวลำภู ที่ได้มาศึกษาดูงานที่นิคมการเกษตรมันสำปะหลังนี้ด้วย

วิจัยน้ำแก้ปัญหาท้องถิ่น (2)

วิจัยน้ำแก้ปัญหาท้องถิ่น (2)
ทีมวิจัยชลประทานเพื่อท้องถิ่น เป็นการทำงานร่วม 3 ภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการวิจัย (สกว.) สถาบันพัฒนาการชลประทาน (สพว.) และเกษตรกรกว่า 20 คน แรกๆ เผชิญปัญหาการยอมรับจากชุมชนบ้านใหม่ ต.วัดขวาง อ.ทะเล จ.พิจิตร เพราะปัญหาน้ำไม่เคยได้รับการแก้ไขได้จริงจังสักที โรคขาดความเชื่อมั่นจึงระบาดไปทั่วชุมชน เป็นโจทย์ใหญ่สำหรับทีมวิจัยที่ต้องมองปัญหาให้ขาด จากการระดมพูดคุยพบว่าปัญหาใหญ่น่าจะอยู่ที่โครงสร้างระบบชลประทาน ซึ่งประตูรับน้ำอยู่สูงกว่าระดับน้ำในคลอง เมื่อส่งน้ำมาจึงไม่อาจกระจายได้ทั่วถึงและเพียงพอ ทำอย่างไรจึงได้ข้อมูลแท้จริงของปัญหา มากกว่าแค่สมมุติฐานหรือคาดเดา

ท่วมไม่น่าห่วงเท่าแล้ง

ท่วมไม่น่าห่วงเท่าแล้ง
เดือนกันยายน แม้เป็นช่วงปลายฝน แต่โดยปกติจะเป็นเดือนที่มีฝนชุกมาก ปริมาณน้ำฝนมากกว่าเดือนอื่นๆ เป็นพิเศษ อันเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากมหาสมุทรอินเดีย คำว่ามรสุมเป็นภาษาอาหรับแปลว่าตามฤดูกาล ดังนั้น ฝนตกหนักช่วงนี้ หลักๆ จึงเป็นฝนตามฤดูกาล หน้าฝนปีนี้นับแต่เดือนพฤษภาคม ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย จึงเกิดปัญหาการเก็บกักน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณเก็บกักอยู่ในเกณฑ์ต่ำ และน่ากังวลต่อปริมาณน้ำสำหรับนาปรังในฤดูแล้งนี้ นับแต่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 30 เมษายน 2557 มากกว่า

เทิศไท้ น้อมในรัก ๕๘ พรรษา งานเกษตรชลประทาน ประชาเปี่ยมสุข

เทิศไท้ น้อมในรัก ๕๘ พรรษา  งานเกษตรชลประทาน ประชาเปี่ยมสุข
นิทรรศการ มีอยู่ด้วยกัน ๕ โซน โดยโซนที่ ๑ เฉลิมพระเกียรดิ ๕๘ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในโซนนี้จะมีรูปความประทับใจใจอดีตของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ภาพในหลวง พระราชินี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเรือกอและโซนที่ ๒ ๑๑๑ ปี กรมชลประทานจะบอกเล่าผลงานของกรมชลประทานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยผลงานที่สำคัญของอธิบดีในแต่ละสมัย ตราบถึงปัจจุบันและความมุ่งมั่นทุ่มเทภายใต้พระบารมี โซนที่ ๓ จะเป็นนวตกรรม

เดินหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จ.น่าน

เดินหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จ.น่าน
วันนี้ (19 กันยายน  2556)  นายสุรสิทธิ์  อินทรประชา   ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกสำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณีวิทยา     สำนักบริหารโครงการ   สำนักงานก่อสร้าง  2   สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง   สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน    โครงการชลประทานน่าน  และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันถึงแนวทางการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ร่วมกัน  เพื่อเร่งผลักดันการก่อสร้างโครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำกิ   อ.ท่าวังผา พร้อมระบบให้

ผตร.กษ. เขต 17 ติดตามโครงการนิคมเกษตรระดับพื้นที่ จ.แพร่

ผตร.กษ. เขต 17 ติดตามโครงการนิคมเกษตรระดับพื้นที่ จ.แพร่
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 ประชุมและตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการนิคมการเกษตรในระดับพื้นที่ ปี 2556 แผนปฏิบัติงานปี 2557 และการจัด ทำแผนปี 2558-2559 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม ในเขตพื้นที่ จ.แพร่ และ จ.อุตรดิตถ์ ในระหว่างวันที่ 9-12 ก.ย. 2556

วิจัยท้องถิ่นแก้ปัญหาน้ำ(1)

วิจัยท้องถิ่นแก้ปัญหาน้ำ(1)
กลุ่มผู้ใช้น้ำเข้มแข็ง เป็นเป้าหมายสำคัญของกรมชลประทานในพื้นที่ปลายน้ำ เพราะหมายถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ครอบคลุมการแบ่งปันน้ำอย่างทั่วถึงเป็นธรรม การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มรายได้ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการทำนุบำรุงรักษา คู คลอง อาคารชลประทานด้วย ชุมชนบ้านใหม่ ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ซึ่งรับน้ำจากเขื่อนทดน้ำนเรศวร จ.พิษณุโลก แม้เป็นพื้นที่ชลประทานที่มีการจัดรูปที่ดิน มีคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ และถนนครบถ้วนก็จริง แต่ยังมีปัญหาได้รับน้ำไม่เพียงพอ อีกทั้งยังต่างคน ต่างอยู่ สภาพการขาดแคลนน้ำชักนำไปสู่การแย่งน้ำ ลงท้ายต้องสูญเสียชีวิตสังเวยความขัดแย้งอย่างน่าเศร้า

กรมชลประทานเข้ารับการประเมินในพื้นที่ Site Visit

กรมชลประทานเข้ารับการประเมินในพื้นที่ Site Visit
กรมชลประทานเข้ารับการประเมินในพื้นที่ Site Visit ในโอกาสขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีพ.ศ.2556   วันนี้ (4 กันยายน 2556) คณะทำงานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เข้าตรวจประเมินผลกรมชลประทานในโอกาสที่ขอเข้ารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการตรวจประเมินในพื้นที่ Site Visit การประเมินลักษณะสำคัญขององค์กรและการดำเนินการในภาพรวมทุกหมวดหมู่ (หมวด1-6) การดำเนินงานที่เป็น Best Practice ในหมวดที่ขอรับรางวัล และประเด็นอื่นๆ ที่สนับสนุนให้หมวดที่ขอรับรางวัลมีความโดดเด่น พร้อมเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมตัวอย่างที่เป็น หลังจากที่กรมชลประทานผ่านการประเมินผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ในหมวด 2 (รางวัลความเป็นเลิศด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และเพื่อการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ) และหมวด 5 (รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)

เวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จ.น่าน

เวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จ.น่าน
เมื่อวันที่ 5กันยายน2556 นายสัญชัย เกตวรชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายก่อสร้าง ลงพื้นที่ อำเภอท่าวังผา จ.น่าน เพ่อพบปะประชาชนในพื้นที่ ต.ผาทอง และพื้นที่ตำบลใกล้เคียง อ.ท่าวังผา ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ในกิจกรรมการเปิดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยกลุ่มงานก่อสร้าง 1 สำนักงานก่อสร้าง2 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางพิจารณาความเหมาะสมร่วมกับสำนักบริหารโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมจำนวนกว่า 120 คน โดยมีนายสุเมธ อุนจะนำ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง2 สำนัก